top of page

Nieuwsbrief 02: Samen werken aan het Forensisch innovatie NetwerkNoord Nederland!

De beste, steeds betere forensische zorg leveren in Noord Nederland. Dat is het doel van

alle partijen die bij het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland (FiNNN) aangesloten

zijn. In deze editie van de nieuwsbrief kun je lezen hoe we vorm geven aan dit proces van

samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis en kunde.


Coronavirus

Het coronavirus heeft onze samenleving in haar greep en legt ons beperkingen op waar we

alleen met veel creativiteit en volharding het hoofd aan kunnen bieden. Er wordt veel

gevraagd van ons allemaal, we hebben er ook “last van”.

En ook al schijnt er weer licht aan het eind van de tunnel “we moeten alert blijven op een

tweede piek”! Daarom werken we zoveel mogelijk thuis, vergaderen we in grote zalen op gepaste afstand en als het even kan via teams, zoom skype etc. Het geeft een dubbel gevoel. Steeds vaker hoor je “ Ik verlang naar de ontmoetingen met mensen en de dynamiek die dit altijd oplevert”.

Gelijktijdig dwingt “dit nieuwe normaal” ons - wat leren we trouwens in korte tijd een groot

aantal nieuwe woorden – tot ander gedrag. Het lijkt inmiddels wel of het altijd zo geweest

is, zo bekend klinkt het in de oren.

De nieuwe werkelijkheid dwingt ons tot bezinning en dat biedt mogelijkheden om ook

andere zaken aan onze samenleving toe te voegen. Niet alleen bedreigingen dus, maar ook

kansen die ons verder kunnen brengen. Laten we hopen dat we met elkaar deze positieve

ontwikkelingen vast kunnen houden!


FiNNN is voor en van jullie

Als de afgelopen weken iets nog duidelijker hebben gemaakt dan is het wel dat

professionals buitengewoon creatief zijn en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het

realiseren van oplossingen.

FiNNN ontleent haar bestaansrecht aan de ambitie dat door samenwerking en gezamenlijk

vraagstukken oppakken nu en in de toekomst de beste forensische zorg geleverd kan

worden. Vraagstukken oplossen, creatieve ideeën laten ontstaan, kan alleen in verbinding

met de uitvoering, met de mensen die het werk doen en dus weten waar mogelijkheden

bestaan.

Nog meer dan voorheen is duidelijk dat jullie daar een actieve rol in kunnen en zouden

moeten vervullen.

FiNNN is niet iets van bestuurders en het management, FiNNN is er voor en van jullie! Dus

heb je ideeën, zie je voordelen door samenwerking of vindt je dat expertise die jij of je

collega’s hebben elders ook goed van pas komt, laat het ons weten. Samen kunnen we dan

kijken hoe we dit kunnen oppakken en organiseren.


Website is bereikbaar!

FiNNN heeft haar eigen website. Op de website kun je je aanmelden voor cursussen en

trainingen, je kunt er informatie vinden over FiNNN en de FiNNN-organisaties en je kunt je

aanmelden voor deze nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt,

Het adres van de website is www.fin-nn.nl.

De programmamanager en het secretariaat hebben ook een ander mailadres:

alicejobing@fin-nn.nl het mailadres van Alice Jobing, onze secretariaat medewerker.

joopvanvelzen@fin-nn.nl het mailadres van de programmamanager, Joop van Velzen.

Hoe nu verder met de verdiepingstrainingen?

In nieuwsbrief 1 van 2020 schreven we: het scholings- verdiepingsavonden programma

waarmee we in 2019 zijn gestart gaan we in 2020 verder uitbouwen en voor meer functies

binnen de forensische psychiatrie toegankelijk maken. Het programma voor 2020 zag er

redelijk compleet uit en voor de bijeenkomsten waarbij dat mogelijk was is de accreditatie

geregeld.

In maart 2020 moesten we helaas besluiten dat we de op stapel staande bijeenkomsten

moesten annuleren. Aanvankelijk dachten we dat deze belemmeringen in de tweede helft

van het jaar wel voorbij zouden zijn, maar inmiddels weten we wel beter.

Daarom hebben onze opleidingsfunctionarissen, met het programma van 2020 in de hand,

gekeken naar andere mogelijkheden om passend bij de inhoud van het

programmaonderdeel weer een start te kunnen maken. We denken hierbij aan minder

deelnemers op gepaste afstand, online trainingen, Webinar etc. Voor de mensen die niet

precies weten hoe een webinair een goed alternatief voor een interactieve samenkomst kan

zijn deze link https://youtu.be/iNdPVzYaOHw.

De volgende scholings- en verdiepingsavonden staan op de planning;

- Summerschool (najaar 2020)

- Leiding geven aan behandelteams (september 2020)

- Evaluatie WvGGZ (voorjaar 2021)

- Relaties tussen medewerkers en patiënten (2021)

- LVB/SGLVB (najaar 2020)

- Fataal huiselijk geweld (voorjaar 2021)

- Startende regiebehandelaren (voorjaar 2021)

- Slaapstoornissen in de forensische) psychiatrie (voorjaar 2021)

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Tip, bezoek met enige regelmaat onze

site want daar staan de meest actuele ontwikkelingen op.


Samenhangende zorg

In de afgelopen maanden is er door de directies van FPC Dr. S. van Mesdag en de FPK

Assen van de GGZ Drenthe overleg met het ministerie van V&J gevoerd over de

mogelijkheden om beide organisaties beter op elkaar te laten aansluiten en daarmee de

doorstroming van patiënten met TBS dwangverpleging te verbeteren. Het lijkt er op dat

voor een beperkt aantal patiënten deze mogelijkheid gerealiseerd gaat worden. Hieraan

gekoppeld bestaat er ook de noodzaak voor doorstroming van de FPK naar de FPA’s. De drie FPA’s in Noord-Nederland verschillen in capaciteit, specifieke deskundigheid en

mogelijkheden. Als we daar beter gebruik van maken kan dit positieve effecten hebben op

de doorstroming van patiënten naar een best passende behandelplek. De leiding van de drie

FPA’s zullen met elkaar onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, welke werkwijzen

hiervoor op elkaar afgestemd moeten worden en hierover afspraken gaan maken.


Professionaliseren van de forensische ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen krijgen steeds meer een zichtbare rol in de teams en op onze

afdelingen. De “extra expertise” die zij door hun ervaring hebben kan een belangrijke

bijdrage leveren aan de behandeling en het herstel van patiënten. In het duidelijk

neerzetten van deze functie hebben zijzelf ook een belangrijke taak en daarom zijn de

ervaringsdeskundigen van de forensische afdelingen van FiNNN organisaties samen met de

Hanze Hogeschool gestart om een functiebeschrijving te maken en een hieraan gekoppeld

aanvullende scholingsmodule voor ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn of willen gaan

werken in de forensische psychiatrie.


Het invoeren van de levensloopfunctie

Het komend jaar moet aan deze politieke opdracht uitvoering gegeven worden. De

levensloopfunctie betreft het in samenspraak met openbaar bestuur en financiers

organiseren van langdurige forensische zorg aan mensen die (potentieel) gevaarlijk gedrag

vertonen. Dit als gevolg van een psychiatrische stoornis en/of verstandelijke beperking, al

dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. In Noord Nederland hebben we daar

het afgelopen jaar al wat stappen in gezet. In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie

hierover geïnformeerd. Tot nu toe betrof dit vooral voorbereidingen op de invoering. In

2020 zal het accent meer komen te liggen op het in gang zetten van deze zorg. Let op; veel

van deze patiënten zijn op de een of andere manier “bekenden van onze zorginstellingen”.

Door het anders organiseren, meer inzetten op preventie en tijdig aanhaken en aanpakken

zullen patiënten naar verwachting minder problemen voor zichzelf en hun omgeving gaan

veroorzaken.


En langzaam maar zeker komt de vakantieperiode weer in zicht

Na maanden hard werken komt “het” dichter bij. Een paar weken rust. Hoogstwaarschijnlijk

anders dan in de afgelopen jaren, in de tuin, dicht bij huis. Hoe je de vakantie ook gaat

doen, geniet van de rust, van elkaar en de mooie momenten die je tegenkomt. Kom gezond

en uitgerust weer terug!


Meer weten over FiNNN?

We blijven bouwen aan FiNNN, daarmee zijn we nooit klaar. Bouwen en ontwikkelen, zowel

aan de zichtbaarheid en samenwerkingskracht van het netwerk als de inhoudelijke kennis

van de medewerkers. Via deze nieuwsbrieven en onze website zullen we iedereen op de

hoogte houden van alle ontwikkelingen.


Heb je in de tussentijd vragen dan kun je contact zoeken met:

Alice Jobing, secretariaat medewerker, tel: 0592 334640

Joop van Velzen, programmamanager, tel: 0630120787


Of de stuurgroepleden

Ronald Heukels, GGZ Drenthe

Harry Beintema, FPC Dr. S. van Mesdag/ Forint Lentis

Jacqueline Latumalea-Vos, GGZ Drenthe

Michiel Morshuis, GGZ Friesland

Anton Sanderman VNN

Jonathan Douma, Trajectum

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Het aangaan van romantische relaties valt moeilijk te rijmen met de taak van de medewerkers van forensisch psychiatrische instellingen. Het is ook lastig te bevatten dat een professional bereid zou zi

Samen werken aan het Forensisch innovatie Netwerk Noord Nederland! De beste, steeds betere forensische zorg leveren in Noord Nederland. Dat is het doel van alle partijen die bij het Forensisch innovat

bottom of page